วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
            เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอันนี้
            1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
            2.อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
            3.อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
            5.บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
            6.วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
            7.ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
            8.ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            9.ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
            10.ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            11.ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            12.ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน
           หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมายความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
            หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
            หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
            หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
            หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
            หน่วยการเรียนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
            หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
            หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-Book)
            หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
            หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

รูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน
     ·วิธีสอน :  เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
     ·เนื้อหาบทเรียน :  เนื้อหาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
     · เครื่องมือกำกับการเรียนรู้ : ความซื่อสัตย์(integrity)

กิจกรรมการเรียนการสอน
     1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning)ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
     2.เทคนิควิธีสอน
          2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
          2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
          2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
            -    การซักถาม             
            -    การอภิปราย
            -    การทำแบบฝึกหัด  
            -    การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง
            -    ความมีเหตุผล                           
            -    ความพอประมาณ
            -    ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี                     
            -    เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
            -    เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน 

ลักษณะที่พึงประสงค์
            ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น
      -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
      -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
      -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
      -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
      -  มีความคิดสร้างสรรค์
      -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
      -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้
     1.  ห้องสมุด
     2.  อินเตอร์เน็ต
     3.   เอกสารประกอบการสอน
     4.   ตัวอย่างเว็บบล็อก
     5.   สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
     6.   ชุมชนท้องถิ่น

ความซื่อสัตย์ (integriry)
     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
     การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความซื่อสัตย์
1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
     ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
     หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
     ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
     ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
     ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
     ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
     ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
     ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
     ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
     ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
     ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
     นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

 ประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์
     1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
     2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

8 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกนี้หัวบล็อกสวยมาก แต่เนื้อหายังไม่ครบเลย และเพลงฟังดังมากนะ

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกตัวหนังสือเด่น เราว่าน่าจะเปลี่ยนรูปใหม่ ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือใหญ่ ดีมาก น่าอ่าน น่าสนใจ ด้านข้างทั้งสอง ควรจะมีวีดีโอ รูปภาพ ให้เยอะกว่านี้ ^^

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อก เราว่านะจะเปลี่ยนให้ดูเด่นกว่านี้นิดนึงน้ะ ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือใหญ่ไป สีสันยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่
  ยังใงก็สู้ๆน๊า :)

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกสวย ออกแบบได้เป็นอย่างดี แต่น่าจะปรับขนาดความกว้างในส่วนของเนื้อหาให้กว้างกว่านี้ และองค์ประกอบด้านข้างซ้ายขวาน่าจะเพื่มสื่อ VDO และรูปภาพ ลูกเล่นให้หลากหลายมากกว่านี้ จะได้ดูน่าสนใจ

  ตอบลบ
 5. บล็อกดูแล้วมีสีที่สว่างตาพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่ไม่มากนัก ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก ทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 6. สวัสดีคะ! เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะคะ รูปเจ้าของบล็อก ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหรคะ ในส่วนของเนื้อหาครบถ้วนดีคะ แต่สีตัวอักษร ดูลายตา ควรจะปรับไห้มีหลาย ๆสี และสีต้องไม่แสบตามากไปคะ ในส่วนของบล็อกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คต้องปรับแก้อีกเยอะเลยคะ ^ ^

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อกสวยค่ะ แต่อาจจะธรรมดาไปนิดหน่อย ควรเพิ่ม วีดีโอ รูป และบทความให้มากกว่านี้ ได้มีลูกเล่นในการดึงดูดความสนใจ ให้ผู้อ่านอยากอ่านในงานของเรามากขึ้น ตัวหนงสือใหญ่เกินไป ถ้าปรับให้เล็กลงกว่านี้ก็จะ โอเคคะ ควรแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ สู้ๆคะ เป็นกำลังใจให้ในการทำงานต่อไป

  ตอบลบ
 8. ก็ขอสวัสดีน่ะคับ จากการที่ผมได้ดูเเล้ว หัวบล็อกดูหม่นๆๆไปไหมคับ พื้นหลังของบล็อกดูเเล้วสบายตาน่ะคับ ตัวหนังสือดูเเล้วอ่านง่ายน่ะคับ เเต่ควรที่จะเล็กลงหน่อยน่ะคับ แถบด้านข้างทั้งสองดูเเล้ว ไม่ครบถ้วนน่ะคับ ภาพรวมดูเเล้วคับ บล็อกอาจจะยังไม่สมบูรน่ะคับผม

  ตอบลบ